Biedronki

Posiłki:

Śniadanie 8.30 – 9.00

Obiad 13.00 – 13.30

Podwieczorek 15.00

Zajęcia dodatkowe
Dzień Rodzaj Godzina
Poniedziałek Rytmika

Logopedia

8.00 – 8.30

12.30 – 13.00

Wtorek Angielski

Tańce

9.30 – 10.00

9.00 – 9.30

Środa Gim. korekcyjna 8.00 – 8.30
Czwartek Katecheza

Angielski

8.00 – 8.30

9.30 – 10.15

Piątek Rytmika

Gim. Ogólnorozwojowa (strój)

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

 

Dzień zabawek w naszej grupie nie uległ zmianie. Wszystkie zabawki mile widziane w piątki 🙂

Charakterystyka dziecka 6 letniego

Organizm 6- latka podlega ciągłemu rozrostowi. W porównaniu z dotychczasowymi okresami rozwojowymi, dziecko przybiera wolniej na wadze, nadal jednak dość intensywnie rośnie. Ciało 6- latka staje się coraz bardziej smukłe, wymiary stają się bardziej proporcjonalne. Mięśnie stają się coraz silniejsze. Ruchy ulegają dalszemu doskonaleniu – poprawia się motoryczność. Dziecko sprawniej się porusza, biega, skacze, utrzymuje równowagę. Kształtuje się większa odporność na choroby. Dzieci w tym wieku są z reguły bardziej ruchliwe, a ich organizm jest bardziej wydajny. Dziecko w tym okresie wykonuje sprawniej od swoich młodszych kolegów czynności samoobsługowe. Wzrasta koordynacja wzrokowo – ruchowa. Sprawniej też działa układ nerwowy.

Następuje wzrost wrażliwości i czułości zmysłowej. W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w tym wieku zaczyna dominować narząd wzroku. Wzrasta wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej oraz słuch muzyczny, przejawiający się w tym, że dzieci potrafią już rozróżnić tony, szmery. 6- latki przechodzą od uwagi mimowolnej do dowolnej, co pozwala im dłużej się skupić i obejmować uwagą więcej elementów. Dziecko nadal doskonali mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składnikowym. W tym okresie dziecko swobodnie posługuje się zdaniami złożonymi. Rozwój mowy dziecka podnosi na wyższy poziom wszystkie jego psychiczne funkcje i przyczynia się do rozwoju bardziej poprawnych form myślenia. 6- latek ma świadomość własnej odrębności. Trwający nadal proces kształtowania się przedniej części kory przedczołowej sprawia, że poziom niektórych kompetencji związanych: z planowaniem działań, ustalaniem ważności i przewidywaniem konsekwencji podjętych czynności, czy wymyślaniem alternatywnych rozwiązań nie pozwala na samodzielne ich wykorzystywanie.

Dziecko 6- letnie charakteryzuje się znaczną równowagą emocjonalną w porównaniu od lat poprzednich. Na ogół jest pogodne, pozytywnie ustosunkowane do otoczenia. Zaczyna lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi, rozwija się u niego zdolność empatii oraz umiejętność regulowania ekspresji emocji. 6- latek pomimo pewnej stabilizacji uczuciowej wykazuje jednak nadal znaczną wrażliwość na ocenę własnej osoby. Dziecko przyjmuje za słuszne i właściwe zasady podawane przez autorytet, a podczas oceny czynów bardziej zwraca uwagę na okoliczności zewnętrzne (fizyczne) czynu niż towarzyszące mu intencje. Zabawa wciąż jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności dziecka, stanowi podstawowy rodzaj jego działalności.

Literatura:

„Rozwój sprawności ruchowej” E. Chobocka;

„Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy 1” B. Janiszewska;

„Wychowanie fizyczne” K. Wlaźnik;

„Gimnastyka w przedszkolu” S. Owczarek.

Cele ogólne

zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Program Nauczania „Trampolina”  wyd. PWN, autor Elżbieta Kordos

 • Rozwijanie samowiedzy;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności samoregulacji;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu emocji i uczuć;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania emocjami;
 • Rozwijanie empatii i zdolności motywowania się do działań;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi;
 • Kształtowanie gotowości do satysfakcjonującej współpracy z innymi;
 • Wprowadzanie w świat norm moralnych i wartości;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu poznanych wartości;
 • Rozwijanie wrażliwości na wartości;
 • Doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • Utrwalanie nawyków higienicznych;
 • Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego wyglądu;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dziecka;
 • Wspomaganie integracji sensorycznej;
 • Kształtowanie cech motorycznych na miarę możliwości dziecka;
 • Motywowanie do aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej;
 • Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • Doskonalenie mowy w zakresie artykulacyjnym, poprawności gramatycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Motywowanie do prostych działań słowotwórczych;
 • Wprowadzanie pojęć językowych: zdanie, wyraz, głoska, sylaba;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego odbioru literatury w dostępnej dla dziecka formie komunikacji;
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostępnych potrzebom i możliwościom dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowania światem liter;
 • Przygotowanie do nabycia sprawności pisania;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładania jednej reprezentacji na druga;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania;
 • Doskonalenie operacji umysłowych niezbędnych przy konstruowaniu pojęć (analiza, synteza, porównywanie);
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości;
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
 • Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • Rozwijanie pojęcia stałości długości;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń w ważeniu;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, o stałości ilości płynu jeśli nikt nie dolał lub nie odlał jego części;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznych;
 • Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych;
 • Wdrażanie do stosowania umownych reguł postępowania;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji trudnych;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania;
 • Kształcenie poczucia metrycznego;
 • Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach;
 • Kształcenie poczucia rytmu;
 • Doskonalenie pamięci muzyczno – ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Motywowanie do wypowiadania się w technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa;
 • Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • Stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz dzielenia się wrażeniami na ich temat;
 • Wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • Przybliżanie występujących we wspólnocie zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • Budowanie poczucia przynależności narodowej;
 • Wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budzeniu zainteresowań warunkami życia i zwyczajami ludzi innych państw Europy/ Świata;
 • Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Kształtowanie postaw sozologicznych i proekologicznych;
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie;
 • Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o sytuacji pogodowej;
 • Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów konstrukcyjnych;
 • Wdrażanie do bezpiecznego używania narzędzi w trakcie majsterkowania;
 • Rozwijanie zainteresowań zdobyczami techniki;
 • Wdrażanie do posługiwania się urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na miarę możliwości dziecka;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacji zadaniowych;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z pogody;
 • Wdrażanie do rozumienia potencjalnych zagrożeń ze świata ludzi, roślin, zwierząt;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń;
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: styczeń 2019

GRUPA: Biedronki

TEMAT:  Kalendarz pełen niespodzianek, a w nim jak z babcią i dziadkiem spędzamy czas 02.-01 – 11.01.19 r.

Doskonalenie znajomości nazw miesięcy i pór roku. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną; kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do dziadków. Doskonalenie umiejętności językowych. Włączanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych. Doskonalenie logicznego myślenia. Wzbogacanie wiedzy na temat przedmiotów z dawnych lat. Rozwijanie zdolności plastycznych. Zapoznanie z zawodem zegarmistrza i różnymi typami zegarów. Wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją słowną. Kształtowanie poczucia rytmu. Utrwalanie zapisu cyfry 7. Poznanie pisanej małej i wielkiej litery P i B. Sprawianie radości bliskim poprzez obdarowywanie ich samodzielnie wykonanymi upominkami. Wdrażanie do wyrażania uczuć i szacunku dla osób starszych.

TEMAT:  Ferie 14.01. – 25.01.19 r.

Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

TEMAT:  Zimowe zabawy 28.01. – 01.02.19 r.

Poszerzanie wiadomości na temat aktualnej pory roku. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego. Stymulowanie rozwoju mowy. Doskonalenie umiejętności matematycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie wyobraźni i twórczości artystycznej. Kształtowanie umiejętności muzycznych. Utrwalanie zapisu cyfry 8. Poznanie pisanej małej i wielkiej litery N.

WIERSZE

„Moja babcia”

Moja babcia, gdy była mała,

na sankach z górki zjeżdżała

i do przedszkola chodziła.

Na pewno bardzo grzeczna była.

Miała też pełną rysunków teczkę                                                                                      i ulubioną swoją bajeczkę.                                                                                                Podczas obiadu nie grymasiła.                                                                                                                            Po prostu dla wszystkich była miła.

Urosłaś babciu, jesteś już duża.

Nie myślisz o skakaniu po kałużach,

robieniu tortu z trawy i błota,

a z plasteliny żółtego kota.

Chyba, że ja cię poproszę o to,

wtedy ulepisz kota z ochotą.

A gdy po deszczu świat się rozchmurzy,

będziemy razem skakać w kałuży.

Dzisiaj w twe oczy patrzę z miłością.

Jesteś aniołem, moją radością.

Będę ci babciu, służyć pomocą

rano, w południe i nocą.

„Historia o dziadku”

Opowiem wam historię o dziadku.

On jest najlepszy, w każdym przypadku.

Z nim mogę chodzić nawet po drzewach

i nikt się na mnie za to nie gniewa.

Wychodzi ze mną na podwórko,

Na karuzeli kręci mnie w kółko.

Ważne rozmowy prowadzimy

naprawdę nigdy się nie nudzimy.

I może tego nawet nie wiecie,

powiem wam o tym w wielkim sekrecie.

Mój dziadek kiedyś był przedszkolakiem,

takim jak ja szałowym chłopakiem.

„Zagadka dla babci i dziadka”

Za co kochamy babcię i dziadka?

To nie jest bardzo trudna zagadka.

Oni czułością nas rozpieszczają,

dla swoich wnuków czas zawsze mają.

Z babcią zbieramy grzyby w lesie,

z dziadkiem biegamy po parku w dresie.

Często biorą nas na spacery,

w słoneczną pogodę na rowery.

Babcia lalki i autka rysuje,

dziadek statki kosmiczne buduje.

Kiedy nam smutno, mocno przytulą

Gdy mamy kłopot, to poratują.

Za co kochamy babcię i dziadka?

Już rozwiązana jest ta zagadka.

Za cenne chwile spędzone z nami,

waszymi kochanymi wnukami.

PIOSENKI

„Bardzo kochamy was” sł. Anna Bomba, muz. Miłosz Konarski

Kiedy mama nie ma czasu,

tato ma już dość hałasu,

brat ma swoje ważne sprawy,

a nam mało jest zabawy…

Ref.: Idziemy do babci,

idziemy do dziadka,

tam wolniej płynie czas.

Zabawa z wami

to super gratka.

Bardzo kochamy was. X2

Kiedy nas ogarnia nuda,

z wami można robić cuda.

Z babcią pójść na lodowisko,

a z dziadziusiem na boisko.

 

„Zima lubi dzieci” Anna Jurksztowicz

Zaspy zaspały śnieg we śnie,
szybują szyby w białe kwiatki.
Pan lód dziś blady, pada śnieg,
to mroźne kwiatki gubią płatki.
Bieli nawiało dobry metr,
słońce ma wąsy pobielone.
Zimowe dzieci lubią biel,
to od niej uszy są czerwone.

Ref.: Zima lubi dzieci najbardziej na świecie,
dorośli mi mówią nie wierzę.
Dzieci roześmiane stawiają bałwana,
dorośli stawiają kołnierze. 4X

Zima zimuje w swoim śnie,
ciepło okryta puchem kołdry.
Zima naprawdę lubi cię,
więc ty bądź czasem dla niej dobry.
Jadą kolędy w cichą noc,
gorąca nuta z okien płynie.
I w chłodnych ludziach taje śnieg,
tak ciepło bywa tylko w zimie.

Inne aktywności dziecka wynikające z planu miesięcznego:

„Biesiada dwunastu braci” utrwalanie nazw miesięcy i pór roku oraz ich charakterystycznych cech z wykorzystaniem treści wiersza pt. „Biesiada dwunastu braci” Marty Stasińskiej.

„Wehikuł czasu” – wprowadzenie do zajęć i rozmowa inspirowana treścią opowiadania pt. „Wehikuł czasu” Agnieszki Borowieckiej. Zachęcanie do wypowiedzi na temat tekstu literackiego.

„Dni tygodnia” – wdrażanie do uważnego słuchania tekstu pt. „Cały tydzień Janka” Moniki Majewskiej.

„Nasi dziadkowie” – wspomaganie rozwoju mowy poprzez swobodne rozmowy.

„Jak spędzam czas z moimi dziadkami” – rozwijanie umiejętności społecznych; wdrażanie do obdarowywania szacunkiem osoby starsze.

„W śnieżnej krainie” Agnieszki Borowieckiej – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania do wysłuchanego tekstu.

„Artysta malarz” Agnieszki Borowieckiej – wysłuchanie treści wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią. Rozbudzanie kreatywności i pomysłowości.

„Obraz na szybie” – rozwijane twórczości w zakresie wypowiadania się.