Karta zgłoszenia online

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZINY W związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zarządzeniem MEN nr 5 z dnia 18.03.1993 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. Urz. MEN nr 4/93 poz. 12) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych i danych dziecka w celach statystycznych oraz w sprawach związanych z opieką. Pouczony(a) zostałem(am) o prawie wglądu do tych danych oraz ich zmiany. Świadomy(a) odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawidłowych danych oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) wskazujemy, że Administratorem podanych danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania jest Dorota Szymańska, osoba prowadząca Niepubliczne Przedszkole „Brzdąc” w Chełmnie, NIP: 587-114-04-16