Biedronki

Posiłki:

Śniadanie 8.30 – 9.00

Obiad 13.00 – 13.30

Podwieczorek 15.00

Zajęcia dodatkowe
Dzień Rodzaj Godzina
Poniedziałek Rytmika

Logopedia

8.00 – 8.30

12.30 – 13.00

Wtorek Angielski

Tańce

9.30 – 10.00

9.00 – 9.30

Środa Gim. korekcyjna 8.00 – 8.30
Czwartek Katecheza

Angielski

8.00 – 8.30

9.30 – 10.15

Piątek Rytmika

Gim. Ogólnorozwojowa (strój)

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

 

Dzień zabawek w naszej grupie nie uległ zmianie. Wszystkie zabawki mile widziane w piątki 🙂

Charakterystyka dziecka 6 letniego

Organizm 6- latka podlega ciągłemu rozrostowi. W porównaniu z dotychczasowymi okresami rozwojowymi, dziecko przybiera wolniej na wadze, nadal jednak dość intensywnie rośnie. Ciało 6- latka staje się coraz bardziej smukłe, wymiary stają się bardziej proporcjonalne. Mięśnie stają się coraz silniejsze. Ruchy ulegają dalszemu doskonaleniu – poprawia się motoryczność. Dziecko sprawniej się porusza, biega, skacze, utrzymuje równowagę. Kształtuje się większa odporność na choroby. Dzieci w tym wieku są z reguły bardziej ruchliwe, a ich organizm jest bardziej wydajny. Dziecko w tym okresie wykonuje sprawniej od swoich młodszych kolegów czynności samoobsługowe. Wzrasta koordynacja wzrokowo – ruchowa. Sprawniej też działa układ nerwowy.

Następuje wzrost wrażliwości i czułości zmysłowej. W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w tym wieku zaczyna dominować narząd wzroku. Wzrasta wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej oraz słuch muzyczny, przejawiający się w tym, że dzieci potrafią już rozróżnić tony, szmery. 6- latki przechodzą od uwagi mimowolnej do dowolnej, co pozwala im dłużej się skupić i obejmować uwagą więcej elementów. Dziecko nadal doskonali mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składnikowym. W tym okresie dziecko swobodnie posługuje się zdaniami złożonymi. Rozwój mowy dziecka podnosi na wyższy poziom wszystkie jego psychiczne funkcje i przyczynia się do rozwoju bardziej poprawnych form myślenia. 6- latek ma świadomość własnej odrębności. Trwający nadal proces kształtowania się przedniej części kory przedczołowej sprawia, że poziom niektórych kompetencji związanych: z planowaniem działań, ustalaniem ważności i przewidywaniem konsekwencji podjętych czynności, czy wymyślaniem alternatywnych rozwiązań nie pozwala na samodzielne ich wykorzystywanie.

Dziecko 6- letnie charakteryzuje się znaczną równowagą emocjonalną w porównaniu od lat poprzednich. Na ogół jest pogodne, pozytywnie ustosunkowane do otoczenia. Zaczyna lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi, rozwija się u niego zdolność empatii oraz umiejętność regulowania ekspresji emocji. 6- latek pomimo pewnej stabilizacji uczuciowej wykazuje jednak nadal znaczną wrażliwość na ocenę własnej osoby. Dziecko przyjmuje za słuszne i właściwe zasady podawane przez autorytet, a podczas oceny czynów bardziej zwraca uwagę na okoliczności zewnętrzne (fizyczne) czynu niż towarzyszące mu intencje. Zabawa wciąż jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności dziecka, stanowi podstawowy rodzaj jego działalności.

Literatura:

„Rozwój sprawności ruchowej” E. Chobocka;

„Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy 1” B. Janiszewska;

„Wychowanie fizyczne” K. Wlaźnik;

„Gimnastyka w przedszkolu” S. Owczarek.

Cele ogólne

zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Program Nauczania „Trampolina”  wyd. PWN, autor Elżbieta Kordos

 • Rozwijanie samowiedzy;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności samoregulacji;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu emocji i uczuć;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania emocjami;
 • Rozwijanie empatii i zdolności motywowania się do działań;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi;
 • Kształtowanie gotowości do satysfakcjonującej współpracy z innymi;
 • Wprowadzanie w świat norm moralnych i wartości;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu poznanych wartości;
 • Rozwijanie wrażliwości na wartości;
 • Doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • Utrwalanie nawyków higienicznych;
 • Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego wyglądu;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dziecka;
 • Wspomaganie integracji sensorycznej;
 • Kształtowanie cech motorycznych na miarę możliwości dziecka;
 • Motywowanie do aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej;
 • Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • Doskonalenie mowy w zakresie artykulacyjnym, poprawności gramatycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Motywowanie do prostych działań słowotwórczych;
 • Wprowadzanie pojęć językowych: zdanie, wyraz, głoska, sylaba;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego odbioru literatury w dostępnej dla dziecka formie komunikacji;
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostępnych potrzebom i możliwościom dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowania światem liter;
 • Przygotowanie do nabycia sprawności pisania;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładania jednej reprezentacji na druga;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania;
 • Doskonalenie operacji umysłowych niezbędnych przy konstruowaniu pojęć (analiza, synteza, porównywanie);
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości;
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
 • Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • Rozwijanie pojęcia stałości długości;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń w ważeniu;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, o stałości ilości płynu jeśli nikt nie dolał lub nie odlał jego części;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznych;
 • Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych;
 • Wdrażanie do stosowania umownych reguł postępowania;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji trudnych;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania;
 • Kształcenie poczucia metrycznego;
 • Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach;
 • Kształcenie poczucia rytmu;
 • Doskonalenie pamięci muzyczno – ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Motywowanie do wypowiadania się w technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa;
 • Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • Stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz dzielenia się wrażeniami na ich temat;
 • Wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • Przybliżanie występujących we wspólnocie zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • Budowanie poczucia przynależności narodowej;
 • Wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budzeniu zainteresowań warunkami życia i zwyczajami ludzi innych państw Europy/ Świata;
 • Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Kształtowanie postaw sozologicznych i proekologicznych;
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie;
 • Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o sytuacji pogodowej;
 • Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów konstrukcyjnych;
 • Wdrażanie do bezpiecznego używania narzędzi w trakcie majsterkowania;
 • Rozwijanie zainteresowań zdobyczami techniki;
 • Wdrażanie do posługiwania się urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na miarę możliwości dziecka;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacji zadaniowych;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z pogody;
 • Wdrażanie do rozumienia potencjalnych zagrożeń ze świata ludzi, roślin, zwierząt;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń;
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: kwiecień 2019

GRUPA: Biedronki

TEMAT: Na wsi 01.04 – 05.04.19 r.

Rozwijanie sprawności fizycznej. Wzbogacanie wiedzy przyrodniczej. Rozwijanie koncentracji uwagi. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego. Stymulowanie aparatu mowy. Poszerzanie wiedzy związanej z hodowlą zwierząt gospodarskich. Rozwijanie umiejętności wokalnych. Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego

TEMAT:  Kto pyta nie błądzi 08.04 – 12.04.19 r.

Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego. Stwarzanie okazji do dostrzegania w pytaniach narzędzi do zdobywania wiedzy. Rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego. Zainteresowanie światem przyrody. Kształtowanie kompetencji matematycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Rozwijanie narządów zmysłu. Rozwijanie kompetencji społecznych. Kształtowanie słuchu muzycznego.

TEMAT:  Koszyczek wielkanocny 15.04 – 19.04.19 r.

Ćwiczenie umiejętności aktywnego słuchania utworu literackiego i rozmawiania na temat jego treści. Doskonalenie percepcji słuchowej i poczucia rytmu.  Rozbudzanie zainteresowania tradycyjnymi obrzędami wielkanocnymi. Kształtowanie umiejętności słuchania tekstu literackiego i analizowania jego treści. Rozwijanie zainteresowań plastyczno-technicznych. Zapoznanie z literą J. Rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Wielozmysłowe poznanie liter. Rozwijanie zainteresowania czytaniem.

TEMAT:  Nasza planeta ziemia – 22.04 – 26.04.19 r.

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywność muzyczną. Kształtowanie postawy ekologicznej. Doskonalenie umiejętności matematycznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Poszerzanie wiedzy na temat bogactw naturalnych ziemi. Zapoznanie z różnymi rodzajami elektrowni. Rozwijanie zdolności muzycznych. Pobudzanie myślenia przyczynowo – skutkowego. Rozwijanie umiejętności społecznych. Rozwijanie twórczego myślenia.

PIOSENKI

„Bajkowe pisanki”

I. Do zajączka przyszła kurka: – Ko, ko, ko, ko – zagdakała.

Z koszem jajek na pisanki mama-kwoka mnie przysłała.

Zając podparł się pod boki: – A to ci dopiero jajka!

Namaluję na nich tęczę i na każdym będzie bajka.

Ref.: Bajkowe pisanki, bajkowe.

Rozdamy je z dobrym słowem,

świątecznym życzeniem, wiosennym marzeniem.

Bajkowe pisanki, bajkowe, wesołą wiodą rozmowę,

że wiosna za oknem, że w dyngus ktoś zmoknie.

II. Rośnie żytko jak na drożdżach i zieleni się rzeżucha.

Pisankowych opowieści zając słucha, kurka słucha.

Z bukiecikiem srebrnych bazi w gości wybrał się baranek.

A dla niego mała kurka kosz bajkowych ma pisanek.

„Śmigus dyngus wodą chlapie” sł. D. Gellner, muz. A. Skorupka

I. Śmigus – dyngus wodą chlapie!

Wodą chlapie, wodą chlapie.

Uciekajmy bo na złapie!

Bo nas złapie, bo nas złapie.

II. Śmigus – dyngus wodą pryska!

Wodą pryska, wodą pryska.

Gdy jest blisko – pryska z bliska!

Pryska z bliska, hej.

Ref.: Śmigus – dyngus ta ra ra,

Śmigus – dyngus ta ra ra,

Śmigus – dyngus ta ra ra,

Śmigus mokry jest!

III. Śmigus – dyngus wodą leje!

Wodą leje, wodą leje.

My piszczymy, on się śmieje!

On się śmieje, on się śmieje.

IV. Śmigus – dyngus wodą chlapie!

Wodą chlapie, wodą chlapie.

Uciekajmy bo nas złapie!

Bo nas złapie, hej.

Ref. –II-

 

 

 

 „Przyszła wiosna” sł. U. Kozłowska, muz. J. Zając

I. I duzi, i mali na wiosnę czekali,

Mroźnej zimy mieli dość!

Aż tu niespodzianka,

Bo któregoś ranka

Nagle się zmieniło coś.

Ref.: Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu.

II. I duzi i mali na wiosnę czekali,

Na słoneczka jasny blask.

Az tu niespodzianka,

Bo któregoś ranka,

Właśnie przyszedł na to czas.

Ref.: .: Przyszła wiosna do lasu, narobiła hałasu,

Obudziła niedźwiadki z zimowego snu.

Przyszła wiosna na łąki, wypuściła skowronki,

Zasadziła kwiatki tam i tu. X2

 

„Kurka i pisanki” muz. M. Melnicka – Sypko, sł. U. Piotrowska

I. Zniosła kurka sześć jaj, co za kurka aj jaj jaj.

Teraz głośno jajka liczy,

dziś nie będzie jajecznicy – dziś nie będzie jajecznicy.

II. Niespodziankę zrobić chce i w pisanki zmieni je.

Już pędzelek kręci z piórka,

bo to bardzo sprytna kurka – bo to bardzo sprytna kurka.

III. Macha pędzlem raz i dwa, już pisanki piękne ma.

Skrzydełkami zatrzepała,

tak się cieszy kurka mała – tak się cieszy kurka mała.

Inne aktywności dzieci:

„Kto jest najważniejszy?” Agnieszki Borowieckiej – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią. Zachęcanie do odpowiadania na zadawane pytania.

„Ptasie opowieści” Agaty Giełczyńskiej – wysłuchanie wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią. Zachęcanie do odpowiadania na pytania do wysłuchanego wiersza.

„Historia Siwka” – opowieść, autor nieznany. Utrwalanie nazw zwierząt żyjących na wsi.

„Rodzina zwierząt” – ćwiczenia z segregacji. Wdrażanie do dłuższego skupienia się na danym zadaniu.

„Wiejskie dobra” – uświadamianie korzyści płynących z hodowli zwierząt.

„Kto pyta nie błądzi” Agnieszki Borowieckiej – wdrażanie do uważnego słuchania i koncentrowania się na słuchanym tekście.

„Koszyczek wielkanocny” Ewy Stadtmuller – wysłuchanie opowiadania i rozmowa inspirowana jego treścią.

„Nasza Ziemia” Ewa Stadtmuller – rozmowa inspirowana treścią wiersza. Analizowanie treści wiersza; zapoznanie z wybranymi bogactwami naturalnymi ziemi i ich znaczeniem dla ludzi.