Biedronki

Posiłki:

Śniadanie 8.30 – 9.00

Obiad 13.00 – 13.30

Podwieczorek 15.00

Zajęcia dodatkowe
Dzień Rodzaj Godzina
Poniedziałek Rytmika

Logopedia

8.00 – 8.30

12.30 – 13.00

Wtorek Angielski

Tańce

9.30 – 10.00

9.00 – 9.30

Środa Gim. korekcyjna 8.00 – 8.30
Czwartek Katecheza

Angielski

8.00 – 8.30

9.30 – 10.15

Piątek Rytmika

Gim. Ogólnorozwojowa (strój)

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

 

Dzień zabawek w naszej grupie nie uległ zmianie. Wszystkie zabawki mile widziane w piątki 🙂

Charakterystyka dziecka 6 letniego

Organizm 6- latka podlega ciągłemu rozrostowi. W porównaniu z dotychczasowymi okresami rozwojowymi, dziecko przybiera wolniej na wadze, nadal jednak dość intensywnie rośnie. Ciało 6- latka staje się coraz bardziej smukłe, wymiary stają się bardziej proporcjonalne. Mięśnie stają się coraz silniejsze. Ruchy ulegają dalszemu doskonaleniu – poprawia się motoryczność. Dziecko sprawniej się porusza, biega, skacze, utrzymuje równowagę. Kształtuje się większa odporność na choroby. Dzieci w tym wieku są z reguły bardziej ruchliwe, a ich organizm jest bardziej wydajny. Dziecko w tym okresie wykonuje sprawniej od swoich młodszych kolegów czynności samoobsługowe. Wzrasta koordynacja wzrokowo – ruchowa. Sprawniej też działa układ nerwowy.

Następuje wzrost wrażliwości i czułości zmysłowej. W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w tym wieku zaczyna dominować narząd wzroku. Wzrasta wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej oraz słuch muzyczny, przejawiający się w tym, że dzieci potrafią już rozróżnić tony, szmery. 6- latki przechodzą od uwagi mimowolnej do dowolnej, co pozwala im dłużej się skupić i obejmować uwagą więcej elementów. Dziecko nadal doskonali mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składnikowym. W tym okresie dziecko swobodnie posługuje się zdaniami złożonymi. Rozwój mowy dziecka podnosi na wyższy poziom wszystkie jego psychiczne funkcje i przyczynia się do rozwoju bardziej poprawnych form myślenia. 6- latek ma świadomość własnej odrębności. Trwający nadal proces kształtowania się przedniej części kory przedczołowej sprawia, że poziom niektórych kompetencji związanych: z planowaniem działań, ustalaniem ważności i przewidywaniem konsekwencji podjętych czynności, czy wymyślaniem alternatywnych rozwiązań nie pozwala na samodzielne ich wykorzystywanie.

Dziecko 6- letnie charakteryzuje się znaczną równowagą emocjonalną w porównaniu od lat poprzednich. Na ogół jest pogodne, pozytywnie ustosunkowane do otoczenia. Zaczyna lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi, rozwija się u niego zdolność empatii oraz umiejętność regulowania ekspresji emocji. 6- latek pomimo pewnej stabilizacji uczuciowej wykazuje jednak nadal znaczną wrażliwość na ocenę własnej osoby. Dziecko przyjmuje za słuszne i właściwe zasady podawane przez autorytet, a podczas oceny czynów bardziej zwraca uwagę na okoliczności zewnętrzne (fizyczne) czynu niż towarzyszące mu intencje. Zabawa wciąż jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności dziecka, stanowi podstawowy rodzaj jego działalności.

Literatura:

„Rozwój sprawności ruchowej” E. Chobocka;

„Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy 1” B. Janiszewska;

„Wychowanie fizyczne” K. Wlaźnik;

„Gimnastyka w przedszkolu” S. Owczarek.

Cele ogólne

zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Program Nauczania „Trampolina”  wyd. PWN, autor Elżbieta Kordos

 • Rozwijanie samowiedzy;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności samoregulacji;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu emocji i uczuć;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania emocjami;
 • Rozwijanie empatii i zdolności motywowania się do działań;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi;
 • Kształtowanie gotowości do satysfakcjonującej współpracy z innymi;
 • Wprowadzanie w świat norm moralnych i wartości;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu poznanych wartości;
 • Rozwijanie wrażliwości na wartości;
 • Doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • Utrwalanie nawyków higienicznych;
 • Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego wyglądu;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dziecka;
 • Wspomaganie integracji sensorycznej;
 • Kształtowanie cech motorycznych na miarę możliwości dziecka;
 • Motywowanie do aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej;
 • Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • Doskonalenie mowy w zakresie artykulacyjnym, poprawności gramatycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Motywowanie do prostych działań słowotwórczych;
 • Wprowadzanie pojęć językowych: zdanie, wyraz, głoska, sylaba;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego odbioru literatury w dostępnej dla dziecka formie komunikacji;
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostępnych potrzebom i możliwościom dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowania światem liter;
 • Przygotowanie do nabycia sprawności pisania;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładania jednej reprezentacji na druga;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania;
 • Doskonalenie operacji umysłowych niezbędnych przy konstruowaniu pojęć (analiza, synteza, porównywanie);
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości;
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
 • Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • Rozwijanie pojęcia stałości długości;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń w ważeniu;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, o stałości ilości płynu jeśli nikt nie dolał lub nie odlał jego części;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznych;
 • Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych;
 • Wdrażanie do stosowania umownych reguł postępowania;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji trudnych;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania;
 • Kształcenie poczucia metrycznego;
 • Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach;
 • Kształcenie poczucia rytmu;
 • Doskonalenie pamięci muzyczno – ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Motywowanie do wypowiadania się w technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa;
 • Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • Stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz dzielenia się wrażeniami na ich temat;
 • Wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • Przybliżanie występujących we wspólnocie zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • Budowanie poczucia przynależności narodowej;
 • Wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budzeniu zainteresowań warunkami życia i zwyczajami ludzi innych państw Europy/ Świata;
 • Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Kształtowanie postaw sozologicznych i proekologicznych;
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie;
 • Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o sytuacji pogodowej;
 • Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów konstrukcyjnych;
 • Wdrażanie do bezpiecznego używania narzędzi w trakcie majsterkowania;
 • Rozwijanie zainteresowań zdobyczami techniki;
 • Wdrażanie do posługiwania się urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na miarę możliwości dziecka;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacji zadaniowych;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z pogody;
 • Wdrażanie do rozumienia potencjalnych zagrożeń ze świata ludzi, roślin, zwierząt;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń;
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: październik 2018

GRUPA: Biedronki

TEMAT: Już jesień.

Wymienianie zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt jesienią. Rozwijanie kreatywności i samodzielności. Doskonalenie umiejętności podziału wyrazów na sylaby. Wyodrębnianie głosek w wyrazach. Nazywanie zwierząt mieszkających w lesie. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie tekstu literackiego. Rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem. Zapoznanie z małą i wielką pisaną literą M. Poznanie cyfry 1.

TEMAT: Dary jesieni.

Poszerzanie wiadomości na temat jesiennych zbiorów i sposobów ich przechowywania. Rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytanie całymi zdaniami. Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie. Rozwijanie umiejętności liczenia. Wykonywanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała. Utrwalanie nazw i wyglądu warzyw i owoców. Wdrażanie do słuchania tekstów ze zrozumieniem. Utrwalanie umiejętności analizy sylabowej i głoskowej wyrazów. Stwarzanie okazji do samodzielnego tworzenia kompozycji na kartce papieru. Wdrażanie do podejmowania czynności gospodarczych. Kształtowanie postaw prozdrowotnych. Doskonalenie umiejętności przeliczania elementów w zbiorach. Rozwijanie logicznego myślenia.

TEMAT: Zabawy z rodziną.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń. Kształtowanie umiejętności grafomotorycznych. Utrwalanie pojęcia portret. Poznanie cyfry 2. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania. Rozwijanie wyobraźni. Kształtowanie logicznego myślenia. Kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania.  Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez naukę nazwisk znanych pisarzy literatury dziecięcej. Zapoznanie z małą i wielką pisaną literą I.

TEMAT: Domy i domki.

Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na określony temat. Poznanie wyglądu i trybu życia wróbla. Określanie przeznaczenia budynków. Rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej. Doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów. Doskonalenie umiejętności oceny pracy. Zapoznanie z małą i wielką pisaną literą L. Poznanie cyfry 3. Wzbudzanie zainteresowania układem słonecznym.

WIERSZE

„Przetwory” M. Ledwoń

Wpadła gruszka do fartuszka, do kosza śliweczka. Winogrono dziarsko kroczy, a za nim gruszeczka. Wskoczą wszystkie do słoika – czas już do roboty! Będą z nich słodziutkie dżemy, soki i kompoty.

„Myślę sobie…” D. Ludwiczak

Myślę sobie: Czy taka pszczółka, albo na przykład kukułka, zna swojego tatusia? Chyba nie… Myślę sobie: A ja mam tatę, który jest kumplem i bratem. Kocham go bardzo! Czy on o tym wie? Myślę sobie: Z tatą fajnie na spacerze, z tatą świetnie na rowerze. Bądź zawsze blisko! Tego chcę!

„Spacerek” D. Wawiłow

Wieczór błękitną chmurką sfrunął na moje biurko. Rzucę do kąta pracę, pójdę na spacer z córką! A córka jak to córka – zbiera gołębie piórka, trzyma mnie mocno za rękę, śpiewa wesołą piosenkę. I razem sobie zamyślamy różne bajeczki i bzdurki – córka dla swojej mamy, mama dla swojej córki. Mrugają do nas reklamy, w liściach szeleści wiaterek i szepce córka do mamy: „ach, jak cudny spacerek!” A księżyc strzyże uszami i słucha nas po kryjomu i biegnie, biegnie za nami aż do samego domu.

PIOSENKI

Jesienny pociąg” D. Gellner, A. Skorupka

1.       Stoi pociąg na peronie. Żółte liście ma w wagonie i kasztany i żołędzie – dokąd z nimi jechać będzie, dokąd z nimi jechać będzie?

Ref.: Przed siebie, przed siebie wprost! Przez mokry, deszczowy most! Przed siebie, przed siebie w dal! Na pierwszy jesienny bal!

2.       Rusza pociąg, sapiąc głośno. Już w przedziałach grzyby rosną, a na półce wśród bagaży leży sobie bukiet z jarzyn. Rusza pociąg, sapiąc głośno!

Ref.: -II-

3.       Pędzi pociąg lasem, polem, pod ogromnym parasolem.  Wiezie rynny i kalosze, i owoców pełne kosze. Pędzi pociąg lasem, polem!

Ref.: -II-

„Rodzina to świetna drużyna” U. Kozłowska, J. Zając

1.       Czasem kiepski humor mam, wolę w kącie siedzieć sam. Może wstałem dzisiaj lewą nogą? Nie chce mi się biegać z psem i sam nie wiem czego chcę. Ale oni zaraz mi pomogą!

Ref.: Mama, tata, siostra, brat to mój dom, to mój świat. Babcia, dziadek, kot i pies – każdy tutaj ważny jest! Na co dzień i od święta wypada zapamiętać, że świetna z nas drużyna, co zwie się rodzina!

2.       Kiedy świetny humor mam, nie potrafię siedzieć sam, muszę z kimś podzielić się uśmiechem. Dobrze uśmiech innym dać i do łez się razem śmiać. Niech się radość w koło niesie echem!

Ref.: – II –

3.       Każdy dobrze o tym dobrze wie, raz jest dobrze, a raz źle, czasem coś nas bawi albo złości. Ale pewność wielką mam, że nie braknie nigdy nam cierpliwości, szczęścia i miłości!

Ref.: – II –

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: wrzesień 2018

GRUPA: Biedronki

TEMAT: Moje przedszkole.

Nazywanie kącików znajdujących się w sali; przyczepianie wizytówek. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wyglądu sali na podstawie ilustracji oraz swoich spostrzeżeń. Poznanie techniki orgiami. Ćwiczenie orientacji swojego ciała w przestrzeni. Określanie kierunków i położenia przedmiotów w przestrzeni. Kształtowanie umiejętności analizy sylabowej; czytanie globalne wyrazów; kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych.

TEMAT: Wspomnienia z wakacji.

Rozróżnianie i nazywanie elementów charakterystycznych dla regionów Polski. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania, odpowiedzi na pytania i ustalania kolejności zdarzeń. Budzenie zainteresowań plastyczno – technicznych; rozwijanie kreatywności dzieci. Kształtowanie umiejętności: rozpoznawania znanych miejsc w Polsce, formułowania odpowiedzi na pytania, dokonywania analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów, odpowiadania na pytania dotyczące wysłuchanego utworu literackiego. Rozwijanie grafomotoryki. Uwrażliwianie na prawidłowe zachowania podczas wypoczynku. Rozpoznawanie odgłosów charakterystycznych dla danego krajobrazu. Zapoznanie z obrazem pisanej litery o.

TEMAT: Ruch drogowy.

Usprawnianie słuchu fonematycznego. Wdrażanie do zapamiętania krótkiego wiersza. Ocenianie zachowania bohaterów. Przewidywanie skutków zachowania. Przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad ruchu drogowego. Kształtowanie umiejętności wspólnego muzykowania. Utrwalanie numerów alarmowych. Utrwalanie zawodów, które nam pomagają. Zapoznanie z obrazem pisanej litery t.

TEMAT: Jaki jestem.

Dostrzeganie zmian w swoim wyglądzie. Utrwalanie zasad zdrowego stylu życia. Kształtowanie umiejętności porównywania w zakresie wysokości i długości. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat słuchanego utworu. Poznanie możliwości bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Wyrażanie emocji poprzez odpowiedni wybór koloru. Zapoznanie z obrazem pisanej litery a. Rozwijanie szybkości, zwinności z wykorzystaniem toru przeszkód.

WIERSZE

„Tolerancja, elegancja” B. Pierga

Tadzik wie już od kołyski, że odróżnia się od wszystkich.  Choć, jak babcia jest człowiekiem, to się od niej różni wiekiem. Dla przykładu: od swych sióstr ma zupełnie różny gust. A od Johna, kumpla z góry, różni Tadzia kolor skóry.        Tę odmienność, proszę, zrozum – udowodnisz, że masz rozum. By nawzajem się szanować, trzeba innych akceptować.

„Wycieczka” D. Gellner

Dziś wędruję morza brzegiem. Raz powoli, a raz biegiem.  Raz w podskokach, a raz nie – robię to, co mi się chce! Co tak błyszczy? To muszelki! W jednej ślimak. Jaki wielki! Ruszam dalej, bo kto wie, może ślimak połknie mnie! O! Kubełek i łopatki! Zrobię z piasku czekoladki! Po co z piasku? Kto je zje? Nic to nie obchodzi mnie! (…)

„Przez ulicę mały krok” B. Piergi.

By nie było katastrofy, zapamiętaj proste strofy: Nim na jezdnię zrobisz krok, wytęż swój sokoli wzrok: w lewo, w prawo, w lewo. – Brawo. Gdy jest pusto, wskakuj żwawo!        Trampki masz czy adidasy, przechodź tylko tam, gdzie pasy. Bo po zebrze kroczy pieszy, nawet gdy się bardzo spieszy.

„Mój rower” D. Gellner.

Mój rower, jak prawdziwy konik, lubi z wiatrem po ścieżkach gonić. Lubi pędzić przed siebie przez park i pole,                wciąż dalej i dalej, koło za kołem.

 

 

 

PIOSENKI

Trampolina” U. Piotrowska, M. Melnicka – Sypk

Każde dziecko czasem marzy, żeby wzlecieć hen wysoko i z ptakami na wyścigi poszybować ku obłokom. A marzenia spełnić łatwo, to nie żarty, to nie kpina, bo w lataniu pod chmurami nam pomoże… (okrzyk: Co?!) trampolina.

Ref.: Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!), odrywamy się od ziemi, do przygody startujemy. Na trampolinie hop, hop, hop (okrzyk: Hop!), jeden skok(okrzyk: Hop!) i drugi skok(okrzyk: Hop!), coraz wyżej, coraz śmielej, chociaż mamy lat niewiele.

Patrzą ptaki ze zdumieniem, że fruwamy tak jak one, gdy na skrzydłach niewidzialnych przemierzamy świata strony. Nic nam w locie nie przeszkodzi i nas w locie nie zatrzyma, bo na starcie czekać będzie czarodziejska (okrzyk: Wiem!) trampolina.

„Bezpieczna droga” B. Szulia, K. Bardos

Oto kilka ważnych zasad, które warto dobrze znać. Jeśli jest czerwone światło, trzeba na chodniku stać!

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, każdy tę zasadę zna. X2

Kiedy światło kolor zmieni i zielony ludzik świeci, wtedy droga jest bezpieczna i po pasach idą dzieci.

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, każdy tę zasadę zna. X2

Dla kierowców w samochodach wymyślono kolor trzeci. Mają zwolnić, zahamować, jeśli żółte światło świeci.

Ref.: Raz i dwa, raz i dwa, każdy tę zasadę zna. X2