Biedronki

Posiłki:

Śniadanie 8.30 – 9.00

Obiad 13.00 – 13.30

Podwieczorek 15.00

Zajęcia dodatkowe
Dzień Rodzaj Godzina
Poniedziałek Rytmika

Logopedia

8.00 – 8.30

12.30 – 13.00

Wtorek Angielski

Tańce

9.30 – 10.00

9.00 – 9.30

Środa Gim. korekcyjna 8.00 – 8.30
Czwartek Katecheza

Angielski

8.00 – 8.30

9.30 – 10.15

Piątek Rytmika

Gim. Ogólnorozwojowa (strój)

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

 

Dzień zabawek w naszej grupie nie uległ zmianie. Wszystkie zabawki mile widziane w piątki 🙂

Charakterystyka dziecka 6 letniego

Organizm 6- latka podlega ciągłemu rozrostowi. W porównaniu z dotychczasowymi okresami rozwojowymi, dziecko przybiera wolniej na wadze, nadal jednak dość intensywnie rośnie. Ciało 6- latka staje się coraz bardziej smukłe, wymiary stają się bardziej proporcjonalne. Mięśnie stają się coraz silniejsze. Ruchy ulegają dalszemu doskonaleniu – poprawia się motoryczność. Dziecko sprawniej się porusza, biega, skacze, utrzymuje równowagę. Kształtuje się większa odporność na choroby. Dzieci w tym wieku są z reguły bardziej ruchliwe, a ich organizm jest bardziej wydajny. Dziecko w tym okresie wykonuje sprawniej od swoich młodszych kolegów czynności samoobsługowe. Wzrasta koordynacja wzrokowo – ruchowa. Sprawniej też działa układ nerwowy.

Następuje wzrost wrażliwości i czułości zmysłowej. W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w tym wieku zaczyna dominować narząd wzroku. Wzrasta wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej oraz słuch muzyczny, przejawiający się w tym, że dzieci potrafią już rozróżnić tony, szmery. 6- latki przechodzą od uwagi mimowolnej do dowolnej, co pozwala im dłużej się skupić i obejmować uwagą więcej elementów. Dziecko nadal doskonali mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składnikowym. W tym okresie dziecko swobodnie posługuje się zdaniami złożonymi. Rozwój mowy dziecka podnosi na wyższy poziom wszystkie jego psychiczne funkcje i przyczynia się do rozwoju bardziej poprawnych form myślenia. 6- latek ma świadomość własnej odrębności. Trwający nadal proces kształtowania się przedniej części kory przedczołowej sprawia, że poziom niektórych kompetencji związanych: z planowaniem działań, ustalaniem ważności i przewidywaniem konsekwencji podjętych czynności, czy wymyślaniem alternatywnych rozwiązań nie pozwala na samodzielne ich wykorzystywanie.

Dziecko 6- letnie charakteryzuje się znaczną równowagą emocjonalną w porównaniu od lat poprzednich. Na ogół jest pogodne, pozytywnie ustosunkowane do otoczenia. Zaczyna lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi, rozwija się u niego zdolność empatii oraz umiejętność regulowania ekspresji emocji. 6- latek pomimo pewnej stabilizacji uczuciowej wykazuje jednak nadal znaczną wrażliwość na ocenę własnej osoby. Dziecko przyjmuje za słuszne i właściwe zasady podawane przez autorytet, a podczas oceny czynów bardziej zwraca uwagę na okoliczności zewnętrzne (fizyczne) czynu niż towarzyszące mu intencje. Zabawa wciąż jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności dziecka, stanowi podstawowy rodzaj jego działalności.

Literatura:

„Rozwój sprawności ruchowej” E. Chobocka;

„Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy 1” B. Janiszewska;

„Wychowanie fizyczne” K. Wlaźnik;

„Gimnastyka w przedszkolu” S. Owczarek.

Cele ogólne

zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Program Nauczania „Trampolina”  wyd. PWN, autor Elżbieta Kordos

 • Rozwijanie samowiedzy;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności samoregulacji;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu emocji i uczuć;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania emocjami;
 • Rozwijanie empatii i zdolności motywowania się do działań;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi;
 • Kształtowanie gotowości do satysfakcjonującej współpracy z innymi;
 • Wprowadzanie w świat norm moralnych i wartości;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu poznanych wartości;
 • Rozwijanie wrażliwości na wartości;
 • Doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • Utrwalanie nawyków higienicznych;
 • Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego wyglądu;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dziecka;
 • Wspomaganie integracji sensorycznej;
 • Kształtowanie cech motorycznych na miarę możliwości dziecka;
 • Motywowanie do aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej;
 • Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • Doskonalenie mowy w zakresie artykulacyjnym, poprawności gramatycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Motywowanie do prostych działań słowotwórczych;
 • Wprowadzanie pojęć językowych: zdanie, wyraz, głoska, sylaba;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego odbioru literatury w dostępnej dla dziecka formie komunikacji;
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostępnych potrzebom i możliwościom dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowania światem liter;
 • Przygotowanie do nabycia sprawności pisania;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładania jednej reprezentacji na druga;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania;
 • Doskonalenie operacji umysłowych niezbędnych przy konstruowaniu pojęć (analiza, synteza, porównywanie);
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości;
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
 • Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • Rozwijanie pojęcia stałości długości;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń w ważeniu;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, o stałości ilości płynu jeśli nikt nie dolał lub nie odlał jego części;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznych;
 • Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych;
 • Wdrażanie do stosowania umownych reguł postępowania;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji trudnych;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania;
 • Kształcenie poczucia metrycznego;
 • Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach;
 • Kształcenie poczucia rytmu;
 • Doskonalenie pamięci muzyczno – ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Motywowanie do wypowiadania się w technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa;
 • Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • Stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz dzielenia się wrażeniami na ich temat;
 • Wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • Przybliżanie występujących we wspólnocie zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • Budowanie poczucia przynależności narodowej;
 • Wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budzeniu zainteresowań warunkami życia i zwyczajami ludzi innych państw Europy/ Świata;
 • Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Kształtowanie postaw sozologicznych i proekologicznych;
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie;
 • Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o sytuacji pogodowej;
 • Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów konstrukcyjnych;
 • Wdrażanie do bezpiecznego używania narzędzi w trakcie majsterkowania;
 • Rozwijanie zainteresowań zdobyczami techniki;
 • Wdrażanie do posługiwania się urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na miarę możliwości dziecka;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacji zadaniowych;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z pogody;
 • Wdrażanie do rozumienia potencjalnych zagrożeń ze świata ludzi, roślin, zwierząt;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń;
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: luty 2019

GRUPA: Biedronki

TEMAT:  Teatr 04.02 – 08.02.19 r.

Rozbudzanie zainteresowania sztuką teatralną. Zapoznanie z wybranymi rodzajami sztuk teatralnych. Wdrażanie do uważnego słuchania i oglądania przedstawień teatralnych. Zachęcanie do publicznych wystąpień i prezentacji talentów aktorskich. Stwarzanie okazji do samodzielnych improwizacji teatralnych. Zapoznanie z zasadami obowiązującymi w teatrze. Rozwijanie kreatywnego myślenia. Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie. Rozwijanie umiejętności matematycznych. Poznanie litery ł, Ł. Zapoznanie z cyfrą 9.

TEMAT: Zawody naszych rodziców  11.02 – 15.02.19 r.

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego. Kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia. Rozwijanie mowy i poszerzanie zasobu słownictwa. Utrwalanie w zabawie umiejętności matematycznych. Doskonalenie sprawności fizycznej. Wzbogacenie wiedzy o środowisku społecznym. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej. Rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej. Poznanie litery s, S.

TEMAT: Tajemnice zamków 18.02 – 22.02.19 r.

Zapoznanie z wierszem o Wawelu. Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym. Doskonalenie sprawności manualnych. Doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej. Zapoznanie z podstawowymi krokami i figurami krakowiaka. Integracja grupy poprzez wspólną zabawę. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji. Poznanie litery z, Z. Rozwijanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo – słuchowej. Wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Wielozmysłowe poznanie liter. Rozwijanie zainteresowań czytaniem. Porównywanie liczebności zbiorów. Rozróżnianie zbiorów równolicznych i różnolicznych. Poznanie znaków: <,>, =.

TEMAT: Nasze bajki – 25.02 – 01.03.19 r.

Doskonalenie umiejętności społecznych. Stymulowanie mowy. Rozwijanie wyobraźni poprzez kreatywne zabawy słowne i ruchowe. Kształtowanie umiejętności społecznych i poczucia empatii. Doskonalenie umiejętności czytelniczych. Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka. Rozumienie znaczenia przyjaźni jako wartości w życiu człowieka. Poznanie litery w, W.

WIERSZE

„Wawel” Czesława Janczarski

Należy kochać

stare kamienie,

bo jest w nich

dawnych czasów wspomnienie –

szlachetnych czynów,

męstwa i sławy.

Dlatego kocham kamienny Wawel.

Tu przed wiekami

smok żył potężny.

Zuch szewczyk Skuba

smoka zwyciężył.

Tu przed Tatarem

bronił się Kraków.

Stąd szedł Jagiełło

gromić Krzyżaków.

Tu bije dzwonu

spiżowe serce.

Tu są pamiątki

nasze najszczersze.

Gdy wiatr rozwieje

mgły ponad Wisłą,

wawelskie wieże

w słońcu rozbłyszczą,

kamienne mury –

czerwone,

szare

jak Polska trwałe,

jak Polska stare.

PIOSENKI

„W teatrze” – rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

„Historia teatru według dziadka” Magdalena Ledwoń – wspomaganie rozwoju mowy z wykorzystaniem opowiadania.

„Zakodowane hasło” – kształtowanie umiejętności odczytywania symboli.

„A ja nie wiem, kim będę” Agnieszka Borowiecka – wspomaganie rozwoju mowy z wykorzystaniem treści opowiadania. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat utworu literackiego na forum grupy.

„Kto pierwszy” – doskonalenie refleksu i spostrzegawczości. Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

„Na budowie” – rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego z wykorzystaniem historyjki obrazkowej.

„O Sówce Huhu i Puchaczu Bubu” Teresy Błaszczyk – rozmowa inspirowana treścią bajki.

„Nieśmiały krecik” – rozwijanie kompetencji społecznych. Zachęcanie do odczytywania emocji innych osób na podstawie mowy ciała.

„O kreciku samotniku i nieśmiałym słowiku” Ewa Stadtmuller – wysłuchanie bajki i rozmowa inspirowana jej treścią. Doskonalenie umiejętności wyodrębniania niezbędnych informacji z usłyszanego tekstu literackiego.

„O słonicy baletnicy” Ewa Stadtmuller – słuchanie bajki i rozmowa inspirowana jej treścią. Rozbudzanie empatii i poszanowania dla uczuć innych.