Biedronki

Posiłki:

Śniadanie 8.30 – 9.00

Obiad 13.00 – 13.30

Podwieczorek 15.00

Zajęcia dodatkowe
Dzień Rodzaj Godzina
Poniedziałek Rytmika

Logopedia

8.00 – 8.30

12.30 – 13.00

Wtorek Angielski

Tańce

9.30 – 10.00

9.00 – 9.30

Środa Gim. korekcyjna 8.00 – 8.30
Czwartek Katecheza

Angielski

8.00 – 8.30

9.30 – 10.15

Piątek Rytmika

Gim. Ogólnorozwojowa (strój)

9.00 – 9.30

10.45 – 11.15

 

Dzień zabawek w naszej grupie nie uległ zmianie. Wszystkie zabawki mile widziane w piątki 🙂

Charakterystyka dziecka 6 letniego

Organizm 6- latka podlega ciągłemu rozrostowi. W porównaniu z dotychczasowymi okresami rozwojowymi, dziecko przybiera wolniej na wadze, nadal jednak dość intensywnie rośnie. Ciało 6- latka staje się coraz bardziej smukłe, wymiary stają się bardziej proporcjonalne. Mięśnie stają się coraz silniejsze. Ruchy ulegają dalszemu doskonaleniu – poprawia się motoryczność. Dziecko sprawniej się porusza, biega, skacze, utrzymuje równowagę. Kształtuje się większa odporność na choroby. Dzieci w tym wieku są z reguły bardziej ruchliwe, a ich organizm jest bardziej wydajny. Dziecko w tym okresie wykonuje sprawniej od swoich młodszych kolegów czynności samoobsługowe. Wzrasta koordynacja wzrokowo – ruchowa. Sprawniej też działa układ nerwowy.

Następuje wzrost wrażliwości i czułości zmysłowej. W odbieraniu bodźców płynących z otoczenia u dziecka w tym wieku zaczyna dominować narząd wzroku. Wzrasta wrażliwość na dźwięki mowy ludzkiej oraz słuch muzyczny, przejawiający się w tym, że dzieci potrafią już rozróżnić tony, szmery. 6- latki przechodzą od uwagi mimowolnej do dowolnej, co pozwala im dłużej się skupić i obejmować uwagą więcej elementów. Dziecko nadal doskonali mowę pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składnikowym. W tym okresie dziecko swobodnie posługuje się zdaniami złożonymi. Rozwój mowy dziecka podnosi na wyższy poziom wszystkie jego psychiczne funkcje i przyczynia się do rozwoju bardziej poprawnych form myślenia. 6- latek ma świadomość własnej odrębności. Trwający nadal proces kształtowania się przedniej części kory przedczołowej sprawia, że poziom niektórych kompetencji związanych: z planowaniem działań, ustalaniem ważności i przewidywaniem konsekwencji podjętych czynności, czy wymyślaniem alternatywnych rozwiązań nie pozwala na samodzielne ich wykorzystywanie.

Dziecko 6- letnie charakteryzuje się znaczną równowagą emocjonalną w porównaniu od lat poprzednich. Na ogół jest pogodne, pozytywnie ustosunkowane do otoczenia. Zaczyna lepiej rozumieć emocje własne i innych ludzi, rozwija się u niego zdolność empatii oraz umiejętność regulowania ekspresji emocji. 6- latek pomimo pewnej stabilizacji uczuciowej wykazuje jednak nadal znaczną wrażliwość na ocenę własnej osoby. Dziecko przyjmuje za słuszne i właściwe zasady podawane przez autorytet, a podczas oceny czynów bardziej zwraca uwagę na okoliczności zewnętrzne (fizyczne) czynu niż towarzyszące mu intencje. Zabawa wciąż jest jednym z najważniejszych przejawów aktywności dziecka, stanowi podstawowy rodzaj jego działalności.

Literatura:

„Rozwój sprawności ruchowej” E. Chobocka;

„Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy 1” B. Janiszewska;

„Wychowanie fizyczne” K. Wlaźnik;

„Gimnastyka w przedszkolu” S. Owczarek.

Cele ogólne

zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, w oparciu o Program Nauczania „Trampolina”  wyd. PWN, autor Elżbieta Kordos

 • Rozwijanie samowiedzy;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających kształtowaniu adekwatnej samooceny i rozwijaniu poczucia własnej wartości;
 • Doskonalenie umiejętności samoregulacji;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających poznawaniu emocji i uczuć;
 • Rozwijanie umiejętności kierowania emocjami;
 • Rozwijanie empatii i zdolności motywowania się do działań;
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania związków z innymi;
 • Kształtowanie gotowości do satysfakcjonującej współpracy z innymi;
 • Wprowadzanie w świat norm moralnych i wartości;
 • Kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu poznanych wartości;
 • Rozwijanie wrażliwości na wartości;
 • Doskonalenie samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności;
 • Utrwalanie nawyków higienicznych;
 • Wyrabianie nawyku dbałości o estetykę własnego wyglądu;
 • Wyrabianie nawyku kulturalnego spożywania posiłków;
 • Wyrabianie nawyków dbałości o ład i porządek w najbliższym otoczeniu;
 • Doskonalenie umiejętności planowania i organizowania działań poprzez dobór odpowiednich materiałów i utrzymywanie porządku w miejscu pracy;
 • Tworzenie przestrzeni do rozwoju samodzielności i inicjatywy w działaniu;
 • Doskonalenie ogólnej sprawności ciała na miarę możliwości dziecka;
 • Wspomaganie integracji sensorycznej;
 • Kształtowanie cech motorycznych na miarę możliwości dziecka;
 • Motywowanie do aktywności fizycznej;
 • Kształtowanie świadomości zdrowotnej;
 • Wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach;
 • Doskonalenie umiejętności skutecznego komunikowania się z otoczeniem za pośrednictwem dostępnych metod komunikacji zgodnych z potrzebami i możliwościami dzieci;
 • Doskonalenie mowy w zakresie artykulacyjnym, poprawności gramatycznej oraz płynności wypowiedzi;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • Motywowanie do prostych działań słowotwórczych;
 • Wprowadzanie pojęć językowych: zdanie, wyraz, głoska, sylaba;
 • Doskonalenie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • Rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą;
 • Doskonalenie umiejętności aktywnego odbioru literatury w dostępnej dla dziecka formie komunikacji;
 • Rozwijanie zainteresowania czytaniem;
 • Doskonalenie umiejętności dekodowania i kodowania informacji zapisanych za pomocą umownych znaków i symboli dostępnych potrzebom i możliwościom dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowania światem liter;
 • Przygotowanie do nabycia sprawności pisania;
 • Doskonalenie orientacji przestrzennej;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania, odtwarzania i kontynuowania rytmu oraz przekładania jednej reprezentacji na druga;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu myślenia przyczynowo – skutkowego;
 • Wdrażanie do wykorzystywania zdobytych wiadomości i umiejętności w podejmowanych działaniach;
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania cech obiektów i ich klasyfikowania;
 • Doskonalenie operacji umysłowych niezbędnych przy konstruowaniu pojęć (analiza, synteza, porównywanie);
 • Doskonalenie umiejętności poprawnego liczenia w zakresie własnych możliwości;
 • Kształtowanie pojęcia liczby naturalnej;
 • Ustalanie wyniku dodawania i odejmowania w konkretnym działaniu;
 • Rozwijanie pojęcia stałości długości;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu doświadczeń w ważeniu;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających nabywaniu przekonania, o stałości ilości płynu jeśli nikt nie dolał lub nie odlał jego części;
 • Rozwijanie intuicji geometrycznych;
 • Wdrażanie do zastosowania umiejętności matematycznych w grach dydaktycznych;
 • Wdrażanie do stosowania umownych reguł postępowania;
 • Kształtowanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacji trudnych;
 • Doskonalenie wrażliwości słuchowej;
 • Rozwijanie słuchu muzycznego;
 • Kształcenie wrażliwości muzycznej;
 • Doskonalenie umiejętności śpiewania;
 • Kształcenie poczucia metrycznego;
 • Rozbudzanie zainteresowań grą na instrumentach;
 • Kształcenie poczucia rytmu;
 • Doskonalenie pamięci muzyczno – ruchowej;
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem;
 • Rozwijanie twórczej aktywności muzycznej;
 • Rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno sztuki;
 • Organizowanie sytuacji sprzyjających posługiwaniu się różnorodnymi technikami plastycznymi;
 • Motywowanie do wypowiadania się w technikach plastycznych przy użyciu elementarnych środków wyrazu takich jak kształt i barwa;
 • Wdrażanie do samodzielnego tworzenia prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;
 • Stwarzanie okazji do uczestniczenia w wydarzeniach o charakterze kulturalnym oraz dzielenia się wrażeniami na ich temat;
 • Wdrażanie do wypowiadania się w małych formach teatralnych posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem;
 • Przybliżanie występujących we wspólnocie zwyczajów i tradycji związanych z uroczystościami czy świętami;
 • Budowanie poczucia przynależności narodowej;
 • Wdrażanie do odnoszenia się z szacunkiem do symboli narodowych;
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających budzeniu zainteresowań warunkami życia i zwyczajami ludzi innych państw Europy/ Świata;
 • Uświadamianie roli przyrody w życiu człowieka;
 • Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze;
 • Kształtowanie postaw sozologicznych i proekologicznych;
 • Doskonalenie umiejętności obserwowania zjawisk występujących w przyrodzie;
 • Doskonalenie umiejętności wnioskowania na podstawie zgromadzonych informacji o sytuacji pogodowej;
 • Rozwijanie inteligencji wizualno – przestrzennej;
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów konstrukcyjnych;
 • Wdrażanie do bezpiecznego używania narzędzi w trakcie majsterkowania;
 • Rozwijanie zainteresowań zdobyczami techniki;
 • Wdrażanie do posługiwania się urządzeniami technicznymi zgodnie z ich przeznaczeniem i na miarę możliwości dziecka;
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania w trakcie zabaw i sytuacji zadaniowych;
 • Wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych oraz odpowiedzialności za własne postępowanie;
 • Wdrażanie do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa komunikacyjnego;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych niebezpieczeństw wynikających z pogody;
 • Wdrażanie do rozumienia potencjalnych zagrożeń ze świata ludzi, roślin, zwierząt;
 • Wyrabianie nawyków świadomego unikania potencjalnych zagrożeń;
 • Kształtowanie właściwych postaw w sytuacji zagrożenia.
ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE

MIESIĄC: czerwiec 2019

GRUPA: Biedronki

TEMAT: Sięgaj śmiało po marzenia 27.05 – 31.05.19 r.

Wdrażanie do uważnego słuchania utworu literackiego. Doskonalenie słuchu muzycznego. Rozwijanie kompetencji matematycznych. Kształtowanie kompetencji społecznych. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wspieranie rozwoju mowy.

TEMAT: Dzieci świata 03.06 – 07.06.19 r.

Rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia czytanego tekstu. Poszerzanie wiedzy o otaczającym świecie. Kształtowanie percepcji wzrokowej. Rozwijanie sprawności fizycznej. Wdrażanie do aktywnego słuchania tekstów. Poszerzanie wiedzy na temat dzieci żyjących w różnych stronach świata. Stwarzanie okazji do rozwijania dziecięcej wyobraźni i kreatywności. Wdrażanie do wspólnych zabaw. Kształtowanie umiejętności współdziałania w sytuacji zabawowo – zadaniowych.

TEMAT: Będę uczniem 10.06 – 14.06.19 r.

Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej. Doskonalenie umiejętności rozróżniania liter. Doskonalenie kompetencji matematycznych. Wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się. Rozwijanie motoryki małej. Stymulowanie percepcji wzrokowej. Wdrażanie zasad bezpiecznego udziału w ruchu ulicznym. Doskonalenie kompetencji matematycznych. Rozwijanie słuchu muzycznego.

TEMAT:  Pożegnanie przedszkola 17.06 – 21.06.19 r.

Rozumienie konieczności pożegnania kolegów, zabawek oraz wychowawcy. Zwrócenie uwagi na miły czas dzieciństwa spędzonego w przedszkolu. Ukazanie umiejętności, zdolności, wiedzy zdobytej podczas zajęć przedszkolnych. Prezentacja przygotowanego repertuaru.

WIERSZE

„Marzenia o podróżach” A. Borowiecka

Pewien podróżnik z wielkim plecakiem, co świat przemierzył wytartym szlakiem i spenetrował każdy zakątek, miał w swym bagażu mnóstwo pamiątek. Pstrokaty obraz i strój wzorzysty, piasek złocisty z bezludnej wyspy, muszlę znad morza, skałę z wulkanu i afrykańską maskę z hebanu. Wszystkie te rzeczy, tak egzotyczne, były z daleka i bardzo śliczne, i każda kryła w sobie opowieść, o czym podróżnik tylko mógł donieść. A gdy pamiątkę w ramach wdzięczności oddawał komuś, kto go ugościł, ktoś taki wtedy marzył w sekrecie, by podróżować po całym świecie.

„Dzieci świata” A. Borowiecka

Kenijskie dzieci, kiedy dzień blednie, w blasku ogniska grają na bębnie. Za to w Brazylii malutkie brzdące łódką pływają po Amazonce. Malce z Japonii noszą kimona i mają bardzo dziwne imiona. A w Australii całymi dniami dzieci ścigają się z kangurami. Kiedy w Grenlandii słonko zaświeci, igloo budują szczęśliwe dzieci. W Polsce natomiast, już od małego, wszyscy się bawimy się w chowanego.

„Kulturalny uczeń” A. Borowiecka

Każdy uczeń, choćby nie wiem jak się wzbraniał, musi dobrze znać zasady zachowania. A prócz wiedzy, jak postąpić należycie, warto także te zasady wcielić w życie. Trzeba sobie już na stałe wbić do głowy kilka słówek o wydźwięku grzecznościowym. Mówić „proszę” i „przepraszam” czy „dziękuję”, kulturalny uczeń tak się zachowuje. Kto zasady zna, ten nigdy nie zaprzeczy, że nie można brać bez zgody cudzych rzeczy. A podstawą jest, by wszędzie być o czasie: w kinie, w domu, u kolegi oraz w klasie. Schludny wygląd to kolejne jest wyzwanie, a więc dbaj, by zawsze czyste mieć ubranie. A wzorowy uczeń tym się też cechuje, że osobom starszym miejsca ustępuje.

PIOSENKI

„Dziecięce marzenia” sł. A. Bomba, muz. P. Mitka

O czym marzy dziecko, gdy ma cztery lata? O lodach smerfowych? O zwiedzaniu świata? A czasem też o ty, by zostać strażakiem, być silnym jak niedźwiedź, pływać w morzu latem.

Ref.: Dziecięce marzenia są właśnie po to, aby je spełniać z wielką ochotą. X2

Polecieć rakietą wysoko, aż w chmury! Wyczarować tęczę, zaszyć w niebie dziury. Pobrykać z tygryskiem, pobawić się piłką, jeździć na rowerze i cieszyć się chwilką.

Ref.: -II-

Być sławnym aktorem, mieć przyjaciół wielu. Pomagać w potrzebie, z wiarą iść do celu. Dziecięce marzenia tak wielką moc maj, że gdy się w nie wierzy, zawsze się spełniają.

INNE AKTYWNOŚCI DZIECKA

Piosenki i wiersze na zakończenie roku

„Pamięć przedszkolnych lat” sł. i muz. M. Majewska

„Będę uczniem” sł. M. Ledwoń, muz. J. Zając